شناسنامه
عنوان:
داوری‌ و ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دون‌ ای‍ران‌
پديدآور:
س‍ب‍زواری‌، زه‍را
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ای‍ران‌
داوری‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ق‍ض‍اوت‌
داور
ق‍اض‍ی‌ دادگ‍اه‌
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۵-۶۶۸۴
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۱۶ - ۱۱۳ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۱۴۴۷۷
شناسه كد كتاب:
835405
سال نشر:
۱۳۸۱
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :