شناسنامه
عنوان:
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پديدآور:
ع‍ظی‍م‌پ‍ور، م‍خ‍ول‍ی‌ دزف‍ول‍ی‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
‭۴۱۴۱۷۴
يادداشت:
۲۵۱ - ۲۴۶
شناسه كد كتاب:
824906
سال نشر:
۱۳۷۸ - ۷۹
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :