صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
مراة‌العقول فی شرح اصول الکافی ( منتخب - فهرستی )
همکار:
مصحح : محمد الحسینی؛
کاتب : محمد‌صادق‌التویسرکانی ، آخوند‌الملارضا ابوالقاسم‌الکمربنی‌النوری ، فضل‌الله نوری .
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۹۴۴۱
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
مولف در این کتاب از توحید و وحدانیت خدا آغاز می‌کند و به صفات قابل تامل او می‌پردازد ، سپس وارد صفت علم می‌شود و پس از تعریف آن و اقسامش وارد بر بحث بسیار مهم امامت می‌شود و در بیان احوال ، اهمیت، اقوال و شخصیت امامان دوازدهگانه شیعه می‌شود و کتاب را به پایان می‌برد و در آخر کتاب صورت مجموع وقف‌نامه احمد‌خان مشیر‌السلطنه آورده است . معرفی نسخه ج ۳ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ش‍روح‌ (ک‍اف‍ی‌) ش‍ی‍خ‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ اس‍ت‌. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ش‍رح‌ ج‍ل‍د اول‌ ف‍روع‌ ک‍اف‍ی‌ و م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر (ک‍ت‍اب‌ ال‍طه‍اره‌) ت‍ا پ‍ای‍ان‌ (ک‍ت‍اب‌ ال‍ن‍ک‍اح‌) اس‍ت‌ و ب‍ه‌ اع‍ت‍ب‍ار ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍ارح‌ م‍ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌ (م‍راه‌ ال‍ع‍ق‍ول‌) ب‍ه‌ ح‍س‍اب‌ م‍ی‌آی‍د. در ص‌. ع‌. ت‍رت‍ی‍ب‌ چ‍اپ‌ و ف‍روش‌ ای‍ن‌ دوره‌ ک‍ت‍اب‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍ جلد دوم مرآة العقول شرح اصول کافی به چندین باب تقسیم شده است که هر باب به موضوع خاصی می پردازد البته به موضوعاتی همچون خلقت زمین و آسمان ، طینة پاک مومن ، اسلا م و ایمان و .... می پردازد
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
احادیث شیعه , -- قرن ۴ق
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
انجام: , .... البته از اقدام باین خیر‌خواهی و حق‌پرستی دریغ نخواهند فرمود چنانچه کتمان و تقاعد از اعلام متولی و ناظر نمایند مواخذ و مسئول خدا‌یتعالی و رسول و الامثاب و ماجور بوده باشند . آغاز: , بسم ... الحمد‌لله الذی وهب الحیوة و القوی ... و بعد فیقول المذنب الخاطی الخاسر ....
عنوانهاي گونه گون ديگر:
مراة‌العقول‌فی‌شرح‌اخبار‌آل‌الرسول . مراة‌العقول لبیان ما فی الکافی من اخبار‌آل‌الرسول . مراة العقول فی شرح الکافی من الروضة و الفروغ و الاصول .
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/محمد‌باقر‌بن‌محمد‌تقی‌الملقب بمجلسی؛
نام عنوان به منزله موضوع:
‏‫ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌‏‫ -‏ ۳۲۹ق‌.‏‬‏‏‬ , . الکافی , -- نقد و تفسیر Koleyni, Mohammad ibn ya'qub , . Al. kafi , -- Criticism and interpretation
ساير رده بندي ها:
۶-۳۶۷ :ث۵۴۶۴۶ (۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی) ۶-۳۶۸ : ث۱۰۵۷ (۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی ؛ مهر بیضی با نشان شیرو شمشیر وخورشیدبه سجع « وزارت معارف اداره کتابخانه معارف » ص (۱۲)مکرر) ۶-۷۶۷ : ث ۲۸۱(۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش کاغذ طرح دار زمینه مشکی ، عطف و گوشه ها چرم قهوه ای ؛ مهرمستطیل به سجع « اموال دولتی وزارت معارف ۱۳۰۶») ۶-۱۹۰۱ : ث ۲۵۴۰۰۰(۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۰،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج کرم؛ انتهای نسخه افتادگی دارد ) ۶-۳۴۵۹ ( ج۱؛ جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ) ۶-۱۸۴۳۵ :ث۷۷۷۹۵(۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی عطف چرم وصالی) ۶-۱۸۹۸۹(۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ، مجدول ضربی؛ مهر دکتر احمد محمدی برخی اوراق) ۶-۲۸۷۷ :ث ۲۵۵۵۲۰(۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج مشکی ) ۶-۲۸۶۰۰ (۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ؛ مهر مستطیل به سجع « کتابخانه حوزه علمیه کرمان تاسیس ۱۳۲۰») ۶-۲۹۴۷۱( ج۱ ؛ ۴۴۹،۱۲ ص؛ ۱۳۲۱،۱۳۱۹ق؛ کاتب : محمد صادق تویسرکانی ، ملارضا ابوالقاسم النوری؛ جلد مقوایی ، روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی ؛ ازهم گسیختگی اوراق ) ۶-۳۰۲۱۱ (۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ؛ یاداشت با مرکب مشکی به سجع « قیمت کتاب مستطاب مراه العقول ... محمد باقر محمد حسن ۱۳۲۸»؛ جلد از شیرازه گسسته) ۶-۳۱۸۱۵ (۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، کاور کاغذ نخودی) ۶-۳۲۳۰۰ (۱۳۱۹-۱۳۲۱ق؛ ۱۲،۴۴۹،۱۷ص؛ ج ۱؛ استنساخ :۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی؛ اوراق از جلد گسسته) ۶-۳۶۹ :ث۱۰۵۸ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی؛ مهر بیضی با نشان شیرو شمشیر وخورشید به سجع « وزارت معارف کتابخانه وزارت معارف۱۳۳۸») ۶-۳۷۰ : ث ۵۴۶۵۲ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی) ۶-۷۶۸: ث ۲۸۲ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش کاغذ طرح دار عطف و گوشه ها چرم قهوه ای ؛ مهر مستطیل به سجع « اموال دولتی وزارت معارف » ، مهر دایره با نشان شیرو شمشیر خورشید به سجع «رییس کل اداره تفتیش وزارت معارف و اوقاف طهران ۱۳۳۰») ۶-۱۸۶۵ : ث ۲۵۴۰۴۳ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج کرم) ۶-۲۸۹۱ :ث۲۵۵۵۴۹( (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی) ۶-۳۴۶۱ (ج۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ) ۶-۱۸۰۰۰ ( (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ، مجدول ضربی ) ۶-۲۱۰۱۶ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج۲ ؛مصور ؛استنساخ :۱۳۱۷ ؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ طرح دار عطف تیماج مشکی ) ۶-۲۷۲۴۶ ( جلد مقوایی، روکش تیماج قهوه ای ). ۶-۲۷۲۴۷ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ؛ برخی اوراق از شیرازه و جلد گسسته) ۶-۲۸۴۲۷ ( ج ۲؛ ۱۶، ۵۴۲ ص؛ تاریخ نشر:۱۳۲۲ ق.؛جلد مقوایی، روکش تیماح قهوه ای؛ جداشدگی برخی اوراق از شیرازه، افتادگی اخر کتاب) ۶-۲۹۴۷۴ ( ج ۲؛ ۱۶، ۵۴۲ ص؛ تاریخ نشر:۱۳۲۲ ق.؛جلد مقوایی، روکش تیماح زرشکی) ۶-۳۰۰۹۵ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی؛ برخی اوراق از شیرازه و جلد گسسته) ۶-۳۱۸۱۴ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی با کاور کاغذ نخودی ) ۶-۳۲۳۰۸ (۱۳۲۲ق؛۵۴۳،۱۶ ؛ ج ۲؛ مصور؛ استنساخ :۱۳۱۷؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ؛ برخی اوراق از شیرازه و جلد گسسته) ۶-۳۷۱ (۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی) ۶-۳۷۲: ث۱۰۵۹ ( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی؛ مهر بیضی با نشان شیرو شمشیر وخورشید به سجع « وزارت معارف اداره کتابخانه معارف ۱۳۳۸») ۷۶۹ ۶-: ث۲۸۳ ( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ طرح دار ، عطف و گوشه ها چرم قهوه ای ؛ مهر مستطیل به سجع « اموال دولتی وزارت معارف » ۶-۱۹۰۶ :ث ۲۵۳۸۸۷ ( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج کرم) ۶-۲۳۴۵ ( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی ؛ مهر بیضی به سجع « اهدایی کتابخانه ملی ایران خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری خرداد۱۳۷۸» مهر به سجع « حاج شیخ بهاء الدین شریعت ») ۶-۲۸۴۹ : ث۲۵۵۵۰۵ (۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی) ۶-۳۴۵۰ (۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج مشکی ) ۶-۱۹۰۶۰ ( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ، مجدول ضربی؛ مهر با مرکب آبی به سجع « دکتراحمد محمدی») ۶-۲۷۲۴۴( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی ؛ جلد از شیرازه گسسته) ۳۱۱۵۶ ۶-( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ طرح دار ، عطف و گوشه ها تیماج قهوه ای ؛ اوراق از شیرازه گسسته) ۶-۳۱۸۱۳ ( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج مشکی با کاور کاغذ نخودی؛اوراق از جلد و شیرازه گسسته) -۳۲۳۳۸ ۶( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ؛جلد از شیرازه گسسته) ۶-۲۷۹۷۳ ( ۱۳۲۲ق؛ ۵۴۱،۴۹ ؛ ج۳؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی؛ اوراق از شیرازه گسسته) ۶-۳۷۳ :ث۵۴۶۵۵ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی؛ جلد از شیرازه گسسته) ۶-۳۷۴ : ث۱۰۶۰ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی ؛ مهر بیضی با نشان شیر و شمشیر وخورشید به سجع « وزارت معارف کتابخانه وزارت معارف ۱۳۳۸» ؛ اوراق از شیرازه و جلد گسسته) ۶-۷۷۰ : ث۲۸۴ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ طرح دار زمینه مشکی ، گوشه ها وعطف چرم) ۶-۲۳۱۱ : ث ۲۵۴۶۲۲ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، ترنج و سرترنج ضربی ، مجدول ؛ مهر بیضی به سجع« اهدایی به کتابخانه ملی ایران خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری خرداد ۱۳۷۸» مهر به سجع « حاج شیخ بهاء الدین شریعت») ۶-۱۸۶۱ : ث۲۵۴۰۹۶ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج کرم ) ۶-۲۸۸۷ : ث۲۵۵۵۲۴ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ، مجدول ضربی) ۶-۳۴۵۵(ج۴ ؛ جلدمقوایی با روکش تیماج قهوه ای ) ۶-۲۳۲۰۳ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج مشکی ، مجدول ضربی ؛ شیرازه از جلد گسسته) ۶-۱۸۷۳۱ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش کاغذ طرح دار زمینه کرم ) ۶-۱۸۹۷۹ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ، مجدول ضربی) ۶-۲۶۳۹۳ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی؛ جلد از شیرازه گسسته) ۶-۲۷۲۴۵ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه ای ، مجدول ضربی؛ اوراق از شیرازه و جلد گسسته) ۶-۲۸۰۱۶ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج تریاکی ؛ مهر مستطیل به سجع « کتابخانه حوزه علمیه کرمان تاسیس ۱۳۲۰») ۶-۳۱۸۰۴ ( ۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ، مجدول ضربی؛ جلد از شیرازه گسسته ، ص (۴۳۴،۴۳۳ ) پارگی دارد) ۶-۳۲۴۵۰ (۱۳۲۵ق؛ ۴۳۷،۳۷ ؛ ج۴؛ جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی؛ جلد از شیرازه گسسته) ۶-۲۰۶۱ ( ۱۳۱۹-۱۳۲۱ ؛۵۴۳،۱۶،۱۲،۴۴۹،۱۷ ؛ ج (۱،۲) ؛ تاریخ استنساخ :۱۳۱۷،۱۱۰۲؛جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ؛ مهر بیضی با مرکب آبی به سجع « اهدایی به کتابخانه ملی ایران خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری » مهر بیضی به سجع « علی بن جلال الحسینی »)
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
تاریخ کنابت : ۱۳۱۹ق.
يادداشت کلي:
زبان : عربی ، فارسی.
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
يادداشتهاي مربوط به مندرجات:
ج۱. باب توحید .ـــــ ج۲. باب الحجة
داده هاي کلي پردازش:
20071201 per 50
شناسه كد كتاب:
1136178
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: