صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
درخواست اف‍زای‍ش‌ حقوق منشی كارگزاری كل آذربايجان غربی
حقوق:
a
منبع:
‏‫‭۳۶۰/۱۶۳۹‬‬
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ کارگزاران
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور خارجه
ساير رده بندي ها:
۶۲۳ب‌۲آو۱
شماره کتابشناسي ملي:
‭۳۶۰۰۰۱۶۳۹
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
آذربایجان غربی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍ی‍رزا اب‍راه‍ی‍م‌ خ‍ان‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ک‍ارگ‍زاری‌ ک‍ل‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غربی م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍ق‍رری‌ وی‌.‬
داده هاي کلي پردازش:
20081023 per 50
شناسه كد كتاب:
1481879
نمايش | تحويل
54.167.230.68
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: