433820 , پ‍ل‌ خ‍واج‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
پ‍ل‌ خ‍واج‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع:
اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ل‍ه‍ا
پ‍ل‌ خ‍واج‍و
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ع‍ک‍س‍ی‌ از پ‍ل‌ خ‍واج‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ک‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ پ‍ل‌، ع‍ده‌ای‌ از ب‍ازدی‍د ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در ح‍ال‌ ت‍ردد ب‍ر روی‌ آن‌، ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از رودخ‍ان‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‌ پ‍ل‌ و آس‍م‍ان‌ اب‍ری‌ دی‍ده‌ م‍ی‍ش‍ود
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
433820
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :