812877 , ت‍اری‍خ‌ ص‍ف‍وی‍ه‌
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ت‍اری‍خ‌ ص‍ف‍وی‍ه‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
812877
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ه‌ ن‍س‍ت‍ع‍ی‍ن‌، ای‌ م‍ل‍ک‌ (ی‍ک‌ ک‍ل‍م‍ه‌ س‍اق‍ط) ارب‍اب‌ ی‍ق‍ی‍ن‌ در م‍ل‍ک‌ ...,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ... خ‍ص‍وص‍ا م‍ح‍م‍دش‍ری‍ف‌ خ‍ان‌ اس‍ت‍اج‍ل‍و و م‍رش‍د ق‍ل‍ی‌ س‍ل‍طان‌ ش‍ام‍ل‍و ای‍ش‍ان‍را ب‍دار ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ .... رس‍ان‍ی‍دن‍د,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍ه‌ اب‍ت‍داآ و ان‍ت‍ه‍ای‍ش‌ دری‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ اس‍ت‌ از دودم‍ان‌ ص‍ف‍وی‍ان‌ و پ‍ی‍دائ‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ذک‍ر ن‍س‍ب‌ ش‍ی‍خ‌ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ا ام‍ام‌ م‍وس‍ی‌ ک‍اظم‌ س‍خ‍ن‌ م‍ی‌گ‍وی‍د و س‍پ‍س‌ از ح‍ک‍وم‍ت‌ ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اول‌ و ح‍وادث‌ ای‍ام‌ او و ن‍ی‍ز از ش‍اه‌ طه‍م‍اس‍ب‌ اول‌ و پ‍اره‌ای‌ از رق‍ای‍ع‌ روزگ‍ار از م‍ف‍ص‍ل‌ ب‍ح‍ث‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ظاه‍را م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ال‍م‌ آرای‌ اس‍ک‍ن‍در ب‍ی‍ک‌ م‍ی‌رس‍ان‍د ک‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از ای‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ در ت‍ح‍ری‍ر دی‍گ‍ری‌ م‍ب‍ن‍ا و م‍س‍ت‍ن‍د ب‍وده‌ اس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
812877
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :