شناسنامه
عنوان:
ت‍اث‍ی‍ر رون‍د ص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ر رواب‍ط ه‍ن‍د ب‍ا اس‍رای‍ی‍ل‌
پديدآور:
ن‍گ‍ارش‌ ق‍ن‍دی‍ل‌ ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍اس‌، ق‍ن‍دی‍ل‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ه‍ن‍د
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
ص‍ل‍ح‌
اس‍رای‍ی‍ل‌
روب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
گ‍روه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ار
رواط س‍ی‍اس‍ی‌
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۳-۱۶۷۰۵
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۴۹ - ۲۳۷ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۶۷۹۱
شناسه كد كتاب:
830732
سال نشر:
۱۳۸۲
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/197171
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :