صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
م‍ح‍م‍درض‍اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍ص‍ی‍ر ال‍طوس‍ی‌
عنوان:
ت‍ف‍س‍ی‍ر الائ‍م‍ه‌ ل‍ه‍دای‍ه‌ الام‍ه‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
813953
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، س‍ب‍ح‍ان‌ال‍ذی‌ اس‍ری‌ ب‍ع‍ب‍ده‌ ل‍ی‍لا م‍ن‌ ال‍م‍س‍ج‍دال‍ح‍رام‌ ال‍ی‌ م‍س‍ج‍دالاق‍ص‍ی‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ... و رواه‌ ای‍ض‍ا ف‍ی‌ ب‍اب‌ زی‍اره‌ اخ‍ری‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ن‌ ک‍ن‍اب‌ ع‍ی‍ون‌ اخ‍ب‍ار ال‍رض‍اآ م‍س‍ن‍دا ع‍ن‌ م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ ع‍م‍ران‌ ال‍ن‍خ‍ع‍ی‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر در س‍ی‌ ج‍ل‍د ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ و ج‍ل‍د اول‌ آن‌ ک‍ه‌ ب‍س‍ی‍ار ق‍طور اس‍ت‌ ح‍اوی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ و واج‍
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
813953
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: