صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار:
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ان‍وار
، گردآورنده
، ۱۳۰۳-
16497
حقوق:
a
زبان اثر:
فارسی
نوع:
كتاب چاپي
ISBN:
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-047-0‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-094-4‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-095-1‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-096-8‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-097-5‬
‏‫‬‭978-964-446-082-2 :‬
‏‫:‏‫‬‮‭‬‮‭978-964-446-048-7‬‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-049-4‭‮‬‬‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-047-0‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-266-5‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-052-4‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-000-5‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-267-2‬
‏‫:‏‫‬‮‭978-964-446-268-9‬
‏‫‬‬‬‬: 978-964-446-366-2
LCC:
‏‫Z۶۶۲۱‭‬ ‭‬‮‭/م۶۸۳
‏‫‬‮‭ف۹ ۱۳۹۰
شماره رکورد کتابشناسي :
‏‫‬‮‭۰۱۵/۵۵۳۱
جنس:
Application/pdf
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
نسخه‌های خطی فارسی -- فهرست‌ها 298447 nli نسخه‌های خطی فارسی -- ایران -- تبریز -- فهرست‌ها 298459 nli نسخه‌های خطی عربی -- ایران -- تهران -- فهرست‌ها 297919 nli
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
كتابخانه ملی ایران 291181
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫۲۵۶۱۲۲۰‬
شناسه افزوده (تنالگان):
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 267916
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
‏‫فراهم‌آورنده جلد یازدهم علینقی منزوی و جلد دوازدهم و سیزدهم سیدحبیب‌الله عظیمی است.‬ تحقیق و تدوین جلد چهل و پنج هایده چیذری است.
يادداشتهاي مربوط به مندرجات:
‏‫ج. ۱. كتب فارسی از شماره ۱ تا ۵۰۰‬ ‏‫.- ج. ۲. كتب فارسی ازشماره ۵۰۱ تا ۱۰۰۰‬ ‏‫.- ج. ۳. كتب فارسی از شماره ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰‬ ‏‫.- ج. ۴. كتب فارسی از شماره ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰‬ ‏‫.- ج. ۵. كتب فارسی از شماره ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰‬ ‏‫.- ج. ۶. كتب فارسی از شماره ۲۵۰۱ تا ۳۰۶۳‬‬ ‏‫.- ج. ۷. كتب عربی از شماره ۱ تا ۵۰۰‬ ‏‫.- ج. ۸. كتب عربی از شماره ۵۰۱ تا ۱۰۰۰‬ ‏‫.- ج. ۹. كتب عربی از شماره ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰‬ ‏‫.- ج. ۱۰. كتب عربی از شماره ۱۵۰۱ تا ۱۹۷۵ و ضمیمه از ف ۳۰۶۴ تا ۳۰۸۳‬ ‏‫.- ج. ۱۱. كتب عربی از شماره ۱۹۷۶ تا ۲۳۰۰‬ ‏‫.- ج. ۱۲. كتب عربی از شماره ۲۳۰۱ تا ۲۶۰۰‬ ‏‫.- ج. ۱۳. كتب عربی از شماره ۲۶۰۱ تا ۲۹۰۰.‬ .- ج.۴۵. از شماره ۱۶۳۰۰ تا ۱۶۰۰۱
داده هاي کلي پردازش:
20111127 a per 50
شناسه كد كتاب:
2561220
شماره جلد:
جلد 20
شماره نسخه:
نسخه 1
توصيف مجموعه:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
نیم نگاه | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: