808967 , دررال‍ب‍ح‍ور و ق‍لائ‍د ال‍ن‍ح‍ور ف‍ی‌ ام‍ت‍داح‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ال‍م‍ن‍ص‍ور
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
دررال‍ب‍ح‍ور و ق‍لائ‍د ال‍ن‍ح‍ور ف‍ی‌ ام‍ت‍داح‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ال‍م‍ن‍ص‍ور
منبع:
۵-۲۵۷۷
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ل‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ال‍طل‍ع‌ ن‍ج‍وم‌ ال‍م‍ض‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ آف‍اق‌ خ‍واطر ال‍ف‍ص‍ح‍اآ".اب‍ت‌ ال‍وص‍ال‌ م‍خ‍اف‍ه‌ ال‍رق‍ب‍اآ ف‍ات‍ت‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ م‍دارع‌ ال‍ظل‍م‍اآ" ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ی‍ان‍ع‌ ال‍ع‍ود واه‍ب‌ ال‍ق‍ود ه‍ام‍ی‌ ال‍ج‍ود ح‍ت‍ف‌ ال‍ع‍دو ف‍ت‍ح‌ ال‍ول‍ی‌"
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وال‍م‍ح‍اس‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ح‍ل‍ی‌، ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍وال‍م‍ح‍اس‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۲۵۷۷
شناسه كد كتاب:
808967
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :