شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ال‍ص‍ح‍اح‌ ف‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌
منبع:
۵-۶۴۵۲
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
زبان عربی , -- واژه‌نامه‌ها
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ف‍ص‍ل‌ ال‍ع‍ی‍ن‌ ع‍ب‍س‌ ال‍رّج‍ل‌ ی‍ع‍ب‍س‌ ع‍ب‍وس‍ا ک‍ل‍ح‌ و عبّس وجهه شدّد للمبالغة و التّعبّس التّهجّم و العبس ... انجام: , ... الا ی‍ا اس‍م‍ل‍ی‌ ی‍ا دارم‍ی‌ّ ع‍ل‍ی‌ ال‍ب‍ل‍ی‌ و لازال‌ م‍ن‍ه‍لاّ ب‍ج‍رع‍ائ‍ک‌ ال‍ق‍طر و ع‍ل‍ی‌ ل‍ف‍ظ ال‍ق‍طر ن‍خ‍ت‍م‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ و نرجوالله تعلی ان ینقذنا من سر ابیل و قطران جهنّم. انجامه: , و الحمدلله علی انعامه و الصّلوة و السّلام علی محمد و علی آله ....وقع الفراغ علی یدی ... رابع عشر من شهر الاصب رجب المرجب لسنة ثلث و تسعمائة ... تم.
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍م‍اد ج‍وه‍ری‌ ج‍وه‍ری‌ , ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌‌ب‍ن‌ ح‍م‍اد , ، ‏‫ - ‏۳۹۳ق.‏‬
يادداشت کلي:
زبان : عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: , نسخه در حاشیه تصحیح شده و عناوین در حاشیه صفحات آمده است. یادداشت های مربوط به نسخه : , در ب‍رگ‌ ۲ م‍طال‍ب‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ در م‍ورد داس‍ت‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍راه‍ی‍م‌ (ع‌) که به نظر میرسد بخشی از تفسیر یک قرآن باشدو در ب‍رگ‌ ۳۰۲ م‍طال‍ب‍ی‌ پ‍راک‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
بنگرید ب‍ه‌ ش‍م‍اره‌ بازیابی ۲۳۲۷-۵ (۲۳۲۷/ع‌) در ج‍ل‍د ۱۲ ف‍ه‍رس‍ت‌ همین کتابخانه. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ج‍ل‍د دوم‌ ای‍ن‌ اث‍ر است و از ف‍ص‍ل‌ ع‍ی‍ن‌ تا باب الف لینّه را در بردارد
يادداشت منشاء:
یادداشت وقف: , ۲ب: یادداشتی مبنی بر خاتمه و قطع دعوای جبال و اراضی بین قرشی و المحی؟ که در ت‍اری‍خ‌ ۱۷۰ق‌ توسط محمد بن علی محمد کتابت شده است.
شناسه كد كتاب:
819198
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :