شناسنامه
عنوان:
بررسی احکام زنا
پديدآور:
/ پژوهشگر ولی متحمل محتمل، ولی
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد تهران مرکزی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. , ‏‫‏، ۱۳۷۹. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
موضوع:
اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
اق‍رار
زن‍ا
شهادت
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۱۲۲۵۷۱۹
يادداشت:
‏‫‏کتابنامه: ص. ۹۲-۹۸.
شناسه كد كتاب:
1225719
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/218088
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :