شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
پديدآور:
ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
عنوان:
ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ال‍غ‍اف‍ل‍ی‍ن‌ و ت‍ذک‍ره‌ ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌,[ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌. ش‍رح‌ (ف‍ارس‍ی‌)],ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌,ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
موضوع:
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر,nli,۴۷۹ - ۲۳۶۴/چ‌۱۱۹
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
816506
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ درج‌ ض‍م‍ن‍ه‌ درد ... ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ه‍دان‍ا ل‍ه‍ذا ... ب‍ر ذوی‌ ب‍ص‍ای‍ر ث‍اق‍ب‍ه‌ و خ‍واطر ب‍اه‍ره‌ م‍خ‍ف‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍رق‍ی‌ ب‍م‍دارج‌ ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... و س‍ورت‌ آت‍ش‌س‍وزان‌ ای‍ن‌ م‍س‍ت‍ع‍ار اس‍ت‌ از ب‍رای‌ ع‍ظم‌ ... در ه‍ر دو ج‍ه‍ان‌ ت‍م‍ام‌ ش‍د... ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍ت‍اری‍خ‌ غ‍ره‌ ش‍ه‍ر ذی‌ق‍ع‍ده‌ ال‍ح‍رام‌ س‍ن‍ه‌ ۱۰۷۱ م‍ن‌ ال‍ه‍ج‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌",
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
816506
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :