شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
الف نهار ( منتخب - ویرایشی)
همکار:
؛ كاتب: ميرزا ابوالقاسم الشهير بآقا ميرزا باباي تمولي شيرازي
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۶۷۷۳
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
مولف در سبب تاليف كتاب آورده است"...لاجرم بحكم المامور معذور جد و هزلي چند بر وجه اختصار درهم ريختم و بعضي نثر و نظم بر سبيل اقتصار با هم آميختم و مدعا را در ضمن حكايتي كه از فرآهم آورده هاي خود بود گنجانيدم و مطلب را تمام نمودم وآنرا الف نهار و آداب العيش نام نهادم." مولف حكايات را در دويست و پنجاه روز تقسيم نموده و در پايان كتاب نيز خاتمه آورده شده است.
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
داستانهاي كوتاه فارسي , -- قرن ۱۴ نثر فارسی , -- قرن ۱۴ , -- لطایف و حکایات
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , بسمله، حمد وجود بي علت پروردگار قدير و ذات بي ماده و مدت آفريدگار بي شبه و نظيري... انجام: , ...واز چهره عبارات و الفاظش نقابي برانداخته بجهت روشني طالبان انوار اين حكايت و نوشيزگان عالم اين روايت والله اعلم بالصواب و اليه المرجع والمآب.
عنوانهاي گونه گون ديگر:
آداب العيش درر الاسرار جلد اول الف نهار آداب‌ ال‍ع‍ی‍ش‌، در رالاس‍رار، ال‍ف‌ ن‍ه‍ار
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ميرزا محمد ملك الكتاب شيرازي م‍ل‍ک‌ال‍ک‍ت‍اب‌ , ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د رف‍ی‍ع‌
ساير رده بندي ها:
۹۲۷۲ ۶- : ث‌.۶۹۶۱ ( م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور ب‍ن‍ف‍ش‌، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و ع‍طف‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍ه‍وه‌ای‌؛ جدا شدگی جلد و اوراق ). ۶-۹۲۷۳ ج‌.۱ ث‌.۹۲۶۹ (جلد مقوایی با روکش کاغذی زرشکی،عطف و گوشه ها گالینگور زرشکی) ۶-۱۴۱۷۶ ( جلد مقوایی، روکش گالینگور آبی، عطف گالینگور سبز ).
يادداشت کلي:
فارسي
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر:
درپايان كتاب فهرست مظامين آورده شده است.
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
يادداشتهاي مربوط به مندرجات:
ج‌. ۱.. م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍رگ‍ذش‍ت‌ دوی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‍اه‌ روز
داده هاي کلي پردازش:
20080127 per 50
شناسه كد كتاب:
1162468
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :