1253859
شناسنامه
عنوان:
امنیت قضایی متهم در رسیدگی کیفری
پديدآور:
/نگارش علی سعیدی سعیدی٬ علی
نام سازمان:
‏‫دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده حقوق ‬
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
(کارشناسی ارشد): حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
متهمان
م‍راح‍ل‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اوی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۵۳۸۵۹
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۳۰۴ - ۳۰۵
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
شناسه كد كتاب:
1253859
سال نشر:
، ۱۳۸۴
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/233781
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :