صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان:
ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ن‍وروز
زبان اثر:
فارسي
نوع ماده:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814917
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: در ب‍ی‍ان‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ و اع‍م‍ال‌ ن‍ورز اس‍ت‌، ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ و ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د و ال‍ه‌ اج‍م‍ع‍ی‍ن‌ و ب‍ع‍د در ف‍ض‍ائ‍ل‌ و اع‍م‍ال‌ روز ن‍وروز,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و ع‍ن‍ه‌ ق‍ال‌ اذا ک‍ان‌ ی‍وم‌ ال‍ی‍ن‍روز ف‍اغ‍ت‍س‍ل‌ و ال‍ب‍س‌ ال‍طف‌ ث‍ی‍اب‍ک‌ و ت‍طی‍ب‌ ب‍اطی‍ب‌ طی‍ب‍ک‌ ال‍ی‌ آخ‍ر ...,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اوی‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ع‍ی‍د ن‍وروز اس‍ت‌ و در آن‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ م‍ی‍ش‍ود ک‍ه‌ ای‍ن‌ روز ب‍ا وج‍ود آن‍ک‍ه‌ از اع‍ی‍اد ع‍ج‍م‍ان‍س‍ت‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ن‍زد م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ و ب‍خ‍ص‍وص‌ ب‍زرگ‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ م‍ح‍ت‍رم‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و ن‍ی‍ز واج‍د اق‍وال‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌ در ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ای‍ن‌ ع‍ی‍د و ب‍اخ‍ر دع‍ائ‍ی‌ در ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ آن‌ اس‍ت‌
جنس ماده:
jpe
شناسه كد كتاب:
814917
شماره نسخه:
نسخه 1
شماره جلد:
1
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: