شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ن‍وروز
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814917
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: در ب‍ی‍ان‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ و اع‍م‍ال‌ ن‍ورز اس‍ت‌، ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ و ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د و ال‍ه‌ اج‍م‍ع‍ی‍ن‌ و ب‍ع‍د در ف‍ض‍ائ‍ل‌ و اع‍م‍ال‌ روز ن‍وروز,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و ع‍ن‍ه‌ ق‍ال‌ اذا ک‍ان‌ ی‍وم‌ ال‍ی‍ن‍روز ف‍اغ‍ت‍س‍ل‌ و ال‍ب‍س‌ ال‍طف‌ ث‍ی‍اب‍ک‌ و ت‍طی‍ب‌ ب‍اطی‍ب‌ طی‍ب‍ک‌ ال‍ی‌ آخ‍ر ...,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اوی‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ع‍ی‍د ن‍وروز اس‍ت‌ و در آن‌ ن‍ش‍
جنس:
jpe
شناسه كد كتاب:
814917
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :