صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
س‍ف‍ر م‍ل‍ک‍ه‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ و پ‍رن‍س‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌ و ب‍ازدی‍د از م‍س‍ج‍د ام‍ام‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع:
ب‍ازدی‍ده‍ا
م‍س‍اف‍رت‌
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌
اروپ‍ا
ادن‍ب‍ورگ‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
م‍س‍ج‍د ام‍ام‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ال‍ی‍زاب‍ت‌دوم‌، م‍ل‍ک‍ه‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ف‍رح‌ دی‍ب‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ و م‍ل‍ک‍ه‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ و پ‍رن‍س‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ و ی‍ک‍ی‌ از ه‍م‍راه‍ان‌ در گ‍وش‍ه‌ای‌ از م‍س‍ج‍د ش‍اه‌ ای‍س‍ت‍اده‌ان‍د در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ ی‍ک‌ دس‍ت‌ م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ه‌ ع‍لام‍ت‌ ن‍ش‍ان‌دادن‌ س‍ق‍ف‌ م‍س‍ج‍د م‍ش‍اه‍ده‌ م‍ی‍ش‍ود
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: