7429493 , ‎‎پرونده پرسنلی معصومه شورا
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرونده پرسنلی معصومه شورا
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۰۰۰۰۱۵
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Recruitment
‎Hospitals
‎Wages
‎Retirement
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌
‎ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ه‍ا
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۴۹۳
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎Rasht (Iran) ‎‎بندرپهلوی ‎‎رشت
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫پرونده پرسنلی معصومه شورا سر پرستار بیمارستان بندر پهلوی و مریضخانه رشت شامل: استخدام، حقوق و دستمزدها و معافیت از خدمت.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429493
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :