صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ب‍ری‍زی‌
عنوان:
ش‍ه‍اب‌ ث‍اق‍ب‌ در رد ن‍واص‍ب‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
815147
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ه‍دی‍ن‍ا ال‍ص‍راط ال‍م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (ب‍رگ‌ )۲,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ان‌ ال‍ل‍ه‌ ی‍ق‍س‍م‌ ف‍ی‌ ذال‍ک‌ ال‍وق‍ت‌ ارزاق‌ ال‍ع‍ب‍اد و ع‍ل‍ی‌ ای‍دی‍ن‍ا ی‍ج‍ری‍ه‍ا (ب‍رگ‌ )۲۲۸,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ی‌گ‍وی‍د: از اح‍ادی‍ث‌ چ‍ن‍د در اخ‍ب‍ار، اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ درب‍اره‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ اب‍راز م‍ی‌داش‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ از پ‍ای‌ ت‍ا س‍ر م‍خ‍دوش‌ ب‍ود از آن‍ج‍ا ک‍ه‌ ت‍رس‍ی‍دم‌ م‍م‍ک‍ن‍س‍ت‌ ای‍ن‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
815147
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: