شناسنامه
عنوان:
اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌
پديدآور:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ع‍ام‍ری‌ ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ای‍ران‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌
دادگ‍اه‌ه‍ا
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭۵۳
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۲۳ - ۲۱۸ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۲۸۴۰
شناسه كد كتاب:
829393
سال نشر:
۱۳۸۱
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/65395
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :