812942 , ‎‎ج‍ه‍ان‌ن‍م‍ا
شناسنامه
عنوان:
‎‎ج‍ه‍ان‌ن‍م‍ا
همکار:
‎‎‎‎‎‎‏‫، ‏‫۱۲۲۵ - ‏۱۲۹۸ق.‏‏‏‏‬‬ , ‎، محمدحسین , ‎، مصحح , ‎دبیرالملک , ‎موسی ژان داودخان، مترجم
منبع:
‎‎۵-۱۰۰۵۵
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- Early works to 20th century ‎-- متون قدیمی تا قرن ۱۴ ‎Geography ‎جغرافیا
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎‎‎‎‎آغاز: , ‎انجام: , ‎انجامه: , ‎ب‍س‍م‍ل‍ه‌: ل‍ک‌ ال‍ح‍م‍د ی‍ا ذال‍ج‍واد و ال‍م‍ج‍د و ال‍ع‍ل‍ی‌ ت‍ب‍ارک‍ت‌ ت‍ع‍طی‌ م‍ن‌ ت‍ش‍اء و ت‍م‍ن‍ع‌ , ‎تحريرا في هجدهم شهر ذيحجه الحرام سنه ثلث و سبعين بعدالماتين والالف من الهجره النبويه علي هاجرها آلاف التحيه۱۲۷۳ , ‎در ج‍داول‍ی‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ آم‍ده‌: ش‍راب‌ و ع‍رق‌، اس‍ل‍ح‍ه‌، ب‍اروت‌، ام‍ت‍ع‍ه‌، ف‍رن‍گ‍س‍ت‍ان‌، ن‍دارد، ن‍دارد، ن‍دارد، ن‍دارد
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎/ مترجم: موسی ژان داودخان مترجم، مصحح: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ف‍راه‍ان‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎‭ف‌۵۵
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‎‎‎۵۵ف , ‎۶۷۹-۱۸۶۲
يادداشت کلي:
‎‎‎تاریخ تالیف: اواسط قرن۱۳ق. , ‎زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در ع‍ل‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‌ ج‍دی‍د و ح‍اوی‌ پ‍ن‍ج‌ م‍ق‍ص‍د اس‍ت‌ ب‍دی‍ن‍ق‍رار: م‍ق‍ص‍د اول‌: در ب‍ی‍ان‌ م‍م‍ال‍ک‌ اروپ‍ا. م‍ق‍ص‍د دوم‌: در م‍م‍ال‍ک‌ آس‍ی‍ا. م‍ق‍ص‍د س‍ی‍م‌: در م‍م‍ال‍ک‌ آف‍ری‍ق‍ا. م‍ق‍ص‍د چ‍ه‍ارم‌: در م‍م‍ال‍ک‌ ام‍ری‍ک‍ا. م‍ق‍ص‍د پ‍ن‍ج‍م‌: درآس‍ئ‍ان‍ی‌ (= اوق‍ی‍ان‍وس‍ی‍ه‌) و از ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ج‍دی‍د اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ام‍ر م‍ی‍رزا ت‍ق‍ی‌خ‍ان‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ش‍ده‌ اس‍ت‌
شناسه كد كتاب:
812942
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login