o 817087 , ف‍ت‍وح‌ ال‍ح‍رم‍ی‍ن‌,م‍ث‍ن‍وی‌ ف‍ت‍وح‌ ال‍ح‍رم‍ی‍ن‌
شناسنامه

ویرایش مدرک
 
پديدآور:
م‍ح‍ی‍ی‌ لاری‌
عنوان:
ف‍ت‍وح‌ ال‍ح‍رم‍ی‍ن‌,م‍ث‍ن‍وی‌ ف‍ت‍وح‌ ال‍ح‍رم‍ی‍ن‌
موضوع:
ح‍ج‌ -- ش‍ع‍ر,nli,ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۰,nli,۳۴۷۷-۲۸/چ‌۵۲۰
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
817087
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ای‌ ه‍م‍ه‌ ک‍س‌ را ب‍درت‌ ال‍ت‍ج‍ا ک‍ع‍ب‍ه‌ دل‌ راز ت‍و ن‍ور ص‍ف‍ا ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... ص‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ روض‍ه‌ خ‍ی‍رالان‍ام‌ خ‍ات‍م‍ه‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍ری‍ن‌ ش‍د ت‍م‍ام‌",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ث‍ن‍وی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ح‍ی‍ی‌ لاری‌ پ‍س‌ از م‍راج‍ع‍ت‌ از زی‍ارت‌ ب‍ی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍رام‌ ن‍ظم‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در خ‍ود ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍ه‌ "ج‍ام‍ی‌" ن‍س‍ب‍ت‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
817087
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login