7580292 , ‎‎پرونده کارگزینی احمد اژدری پاسبان شهربانی شیراز
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرونده کارگزینی احمد اژدری پاسبان شهربانی شیراز
زبان اثر:
‎‎per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Wages
‎Recruitment
‎Leaves
‎Personnel departments
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎سابقه خدمت
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
‎کارگزینی
‎کسورات بازنشستگی
‎م‍رخ‍ص‍ی‌ ه‍ا
‎نظامیان
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎. اداره کل شهربانی ‎‎‎. وزارت داخله , ‎ایران
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۵۸۰۲۹۲
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎‏‫Shiraz (Iran)‎‬ ‎‎شیراز
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫پرونده کارگزینی و بازنشستگی احمد اژدری، پاسبان شهربانی شیراز شامل: حکم مرخصی، کسور بازنشستگی، برقراری حقوق ورثه، سابقه خدمت و سایر موارد.‬
شناسه كد كتاب:
7580292
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login