1305038 , ‎‎المعتبر فی شرح المختصر
شناسنامه
عنوان:
‎‎المعتبر فی شرح المختصر
همکار:
‎‎شوشتری، مجدالدین علی بن خواجه مراد، قرن ۱۱ ق.، کاتب
نخعی مازندرانی، محمدحسن، فروشنده
منبع:
‎‎۵-۲۲۰۸۵
زبان اثر:
ara
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- قرن ‏‫۷ق.‏‬ ‎فقه جعفری
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎... و الا فلیؤخذ بید رجل من القوم فیقدم و هذه الاخبار یتضمن اذانا فلا مشاحة فی طرقها تمّ الجزو[الجزء] للاوّل و الحمدلله رب‌العالمین و صلی الله علی اکرم‌المرسلین ... عنهم الرّجس و طهرهم تطهیرا. , ‎انجام: ‎‎‎آغاز: , ‎بسمله. الحمدلله ذی‌القوة الباهره و السّطوة القاهرة و النعمة الغامرة و الرّحمه ... امّا بعد فان القواعد العقلیه و الشواهد النقلیه قاضیة بأن أتمّ الأسباب معتصما و اهمّها متمسّکا و ملتزما استعمال قوّتی النظر ... ‎‎‎انجامه: , ‎کتبه الفقیر الحقیر الی رحمة‌الله و عفوه ابن خواجه مراد مجدالدین علی الشوشتری ... تم الکتاب المعتبر فی شهر جمادی‌الاخر سنه تسعه و خمسین بعد الف ... و آله و سلّم.
عنوان قراردادي:
‎‎‎.شرح , ‎النافع فی مختصرالشرایع
عنوانهاي گونه گون ديگر:
‎‎المعتبر
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎, Jafar ibn al-Hasan , ‎Muhaqqiq al-Hilli ‎‎‎‎، ‏‫۶۰۲ - ۶۷۶ق‌.‏‬ , ‎، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ , ‎م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌
نام عنوان به منزله موضوع:
‎‎‎‎-- نقد و تفسیر , ‎. ش‍رای‍ع‌الاس‍لام‌ ف‍ی م‍س‍ائ‍ل‌ال‍ح‍لال‌ وال‍ح‍رام‌ , ‎م‍ح‍ق‍ق‌‌ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌ ‎‎‎‎-- نقد و تفسیر , ‎. النافع فی مختصرالشرایع , ‎م‍ح‍ق‍ق‌‌ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
‎‎۱ الف: یادداشت عنوان کتاب
يادداشت کلي:
‎‎زبان: عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
‎‎‎حواشی اوراق: , ‎نسخه، در حاشیه با نشان «بلغ قبالا» تصحیح شده و دارای توضیحاتی با نشان «رحمة‌الله» است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎بنگرید به شماره بازیابی ۸۵۹۳ در جلد ۳۱ فهرست همین کتابخانه. نسخۀ حاضر، جزء اوّل کتاب را دربردارد.
يادداشت منشاء:
‎‎‎۱ الف: چند یادداشت مالکیت از «محمّدتقی حسینی» به تاریخ ۱۱۱۰ق، «محمّدباقر بن جعفر حسینی»، «محمّدجعفر» و برادرانش، «محمّدمؤمن» , ‎یادداشت های تملک: ‎‎‎۱ الف، ۱۸۵ الف: دو مهر چهارگوش با نقش «ابن محمدباقر محمدتقی الحسینی ۱۱۰۲»، ۱ الف: مهر بیضی با نقش «محمدباقر ابن محمدجعفر الحسینی سنه ۱۰۷۵»، ۱ الف: مهر «کتابخانه پیمان خیابان خواجه نصیر»، ۱ب و ۱۸۵ الف: مهر چهارگوش با نقش «عبدالاحد»، ۱۸۵ الف: دو مهر بیضی با نقش «دارد امید شفاعت ز محمد باقر» , ‎شکل و سجع مهر:
شناسه كد كتاب:
1305038
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login