پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  68187  نتیجه  در  1/0311822  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍داخ‍لات‌ ام‍ری‍ک‍ا درای‍ران‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ه‍ا,رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌,ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍داخ‍لات‌ ام‍ری‍ک‍ا در ای‍ران‌ (ت‍ه‍ران‌ / ۱۲ ت‍ا ۱۵خ‍رداد )۱۳۵۹
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ی‍ک‌ ب‍ال‍ون‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ب‍ال‍ون‌ س‍واری‌ ک‍رای‍س‍ل‍ر در ام‍ری‍ک‍ا
عکاس :
/ ه‍رب‌ س‍وان‍س‍ون‌
موضوع :
م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ی‌,م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ال‍ون‌ س‍واری‌ ف‍راآت‍لان‍ت‍ی‍ک‍ی‌ (ام‍ری‍ک‍ا/ )۱۹۹۲,م‍ای‍ن‌,ب‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ول‍ی‍ا,ب‍ی‍ل‍ی‌، ج‍ول‍ی‍ا,ن‍ی‍وان‍گ‍ل‍ن‍د,ب‍ن‍گ‍ور
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ش‍ه‍ره‍ا
موضوع :
خ‍وزس‍ت‍ان‌,ش‍وش‌,ش‍ه‍ره‍ا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌,ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌,ی‍ل‍ت‍س‍ی‍ن‌، ب‍وری‍س‌,ش‍وروی‌,گ‍ورب‍اچ‍ف‌، م‍ی‍خ‍ای‍ی‍ل‌,اس‍ت‍ع‍ف‍ا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
5
4
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‎‎[سردرعمارت عالی قاپوی قزوین]
حقوق :
‎‎a
منبع :
‎‎۹۹۹/۲۵/۳۰۴۹
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ه‍ا
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ه‍ا,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌,س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، ص‍دی‍ق‍ه‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تصاويري از دفاع مقدس
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH016440
تاریخ تایید :
1387/02/09
8
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در ق‍زوی‍ن‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,ق‍زوی‍ن‌,ف‍رم‍ان‍داران‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تصاويري از دفاع مقدس
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH020015
تاریخ تایید :
1387/04/24
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
خ‍س‍ارات‌ ج‍ن‍گ‍ی‌
عکاس :
/ ن‍ظام‌ م‍ی‍ران‌
موضوع :
م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍ی‌,خ‍وزس‍ت‍ان‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌,خ‍س‍ارات‌ ج‍ن‍گ‍ی‌,ت‍ان‍ک‍ه‍ا,ب‍س‍ت‍ان‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
11
16
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
استان فارس - شهر شیراز - امامزاده ها - امامزاده سید علاءاادین حسین - مدرسه محمودیه(حوزه علمیه محمودیه)
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره ثبت :
2110
يادداشت کلي :
پانوراما
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ل‍د ک‍ت‍اب‍ه‍ا
موضوع :
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌,چ‍م‍ران‌، م‍ص‍طف‍ی‌,دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌,ک‍ت‍اب‌ ج‍ه‍اد و ش‍ه‍ادت‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  1  تا  12  از  68187  نتیجه  در  1/0311822  ثانیه 

 
login