پیمایش
  جستجوی الفبایی
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  68130  نتیجه  در  2/8907165  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تصاويري از دفاع مقدس
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH015720
تاریخ تایید :
1387/01/18
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍اش‍ی‍ن‌س‍ازی‌
موضوع :
اروپ‍ا,ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌,ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍اش‍ی‍ن‌س‍ازی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍راس‍م‌ خ‍اک‍س‍پ‍اری‌
موضوع :
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌;تهران;مراسم خاكسپاري
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ناصر بابايي - گردان امام کاظم - لشکر 14
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH008783
تاریخ تایید :
1386/11/28
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ک‍ه‌دوزی‌
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,ج‍ب‍ه‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‌,ت‍ک‍ه‌دوزی‌,ک‍لاه‍دوز، غ‍لام‌ح‍س‍ی‍ن‌,م‍ن‍اج‍ات‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
6
3
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‎‎[محمدرضا پهلوی و اعضای خانواده در حال رفتن به یک ضیافت]
حقوق :
‎‎a
منبع :
‎‎۹۹۸/۲۵/۸۰۶
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ه‍م‍ان‍ی‌ه‍ا در دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,رواب‍ط ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌,آس‍ی‍ا,ج‍وان‍ان‌,م‍ه‍م‍ان‍ی‌ه‍ا,م‍طب‍وع‍ات‌,م‍طب‍وع‍ات‌ ورزش‍ی‌,ت‍ی‍م‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌,ت‍ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ف‍ی‌,ه‍ت‍ل‌ ورس‍ای‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
8
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تصاويري از دفاع مقدس
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH021845
تاریخ تایید :
1387/05/30
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تصاويري از دفاع مقدس
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH013092
تاریخ تایید :
1386/12/08
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در ب‍روج‍رد
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,دان‍ش‌آم‍وزان‌,ل‍رس‍ت‍ان‌,م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌,ب‍روج‍رد,دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ای‍ران‍دخ‍ت‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ش‍ه‍ره‍ا
موضوع :
ک‍ردس‍ت‍ان‌,م‍ن‍اطق‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌,ش‍ه‍ره‍ا,س‍ق‍ز
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
علي شعبان زاده رزمندگان اسلام
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH007676
تاریخ تایید :
1386/11/27
نتیجه  1  تا  12  از  68130  نتیجه  در  2/8907165  ثانیه 

 
login