o 814697 , دی‍وان‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌
شناسنامه

ویرایش مدرک
 
پديدآور:
ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ خ‍اق‍ان‌
عنوان:
دی‍وان‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814697
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍م‍ل‍ک‌ل‍ل‍ه‌ ال‍واح‍د ال‍ق‍ه‍ار ال‍ل‍ه‍م‌ ی‍ا م‍ال‍ک‌ ت‍وت‍ی‌ ال‍م‍ل‍ک‌ م‍ن‌ ت‍ش‍اآ و ت‍ن‍زع‌ ال‍م‍ل‍ک‌ م‍م‍ن‌ ت‍ش‍اآ,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ک‍ردی‌ ن‍ک‍ردی‌ ی‍ک‌ زم‍ان‌ ق‍طع‌ ن‍ظر از دش‍م‍ن‍ان‌ گ‍ف‍ت‍ی‌ ن‍گ‍ف‍ت‍ی‌ ج‍ان‌ م‍ن‌ ه‍رگ‍ز چ‍ه‌ ش‍د خ‍اق‍ان‌ ت‍و,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ دی‍وان‌ ک‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ ب‍ی‍اض‌ دری‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ آم‍ده‌ ح‍اوی‌ اش‍ع‍ار ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌ اس‍ت‌: از ص‍ف‍ح‍ه‌ ۲ ت‍ا ۱۳ س‍اق‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ در م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍ر؛ از ۱۴ ت‍ا ۲۴۰ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ح‍روف‌ آخ‍ر ق‍واف‍ی‌؛ از ۲۴۲ ت‍ا ۲۴۷ ت‍رک‍ی‍ب‌ب‍ن‍د و ق‍طع‍ات‌؛ از ۲۴۷ ت‍ا ۲۵۹ رب‍اع‍ی‍ات‌ م‍ن‍ظم‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ ت‍ه‍ج‍ی‌ آخ‍ر ق‍واف‍ی‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814697
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login