جهادیه [چاپ سربی]
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
جهادیه [چاپ سربی]
موضوع:
ج‍ه‍اد
ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ق.
ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۲۸ - ۱۲۴۳ق.
زبان اثر:
فارسي
مولف:
م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌
قرن ۱۳ق.
محمدعلی ابن محمدحسین
آشتیانی
چاپگر
۱۱۶۷-۱۲۳۷؟ق‌.
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
اولین چاپخانه سربی در ایران در شهر تبریز به توسط میرزا زین‌العابدین تبریزی دایر شد و اولین [و یا دومین] کتابی که در این چاپخانه به چاپ رسید رساله جهادیه تألیف میرزا عیسی قائم مقام اول بود. نسخه مورد معرفی همین رساله می‌باشد که توسط محمدعلی ابن حاجی محمدحسین آشتیانی از شاگردان میرزا زین‌العابدین تبریزی به سال ۱۲۳۳ قمری به چاپ رسیده است.
جنس:
Image/jpg
شماره نسخه:
نسخه 1
شماره جلد:
1
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login