1162994
شناسنامه
عنوان:
‎‎بررسی تطبیقی احکام و مبانی فقهی غنا در اسلام
پديدآور:
‎‎جلالی‌کندلوس، سعید
نام سازمان:
‎‎دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ).دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‎‎‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی‬
زبان اثر:
per
موضوع:
‎اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌
‎ادیان
‎اسلام
‎غ‍ن‍ا
‎ف‍ق‍ه‌
‎م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‎م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
چکيده:
‎‎هدف پژوهش: بررسی ابعاد مختلف غناء و موسیقی در دین اسلام و ادیان الهی دیگر.روش پژوهش : روش کتابخانه‌ای- به روش فیش‌برداری.نتیجه کلی : از آنجائیکه خداوند انسان را با هدف متعالی آفرید، خوب است که از صراط مستقیم الهی منحرف نشود.غناء از مواردی است که انسان را به بیهودگی و لغو و لهو و لعب می‌کشاند.پس بهتر است از این هنر خداوندی استفاده الهی شود.
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎‏‫‭م۸۵-۱۸۴۰‬‬
يادداشت:
‎‎کتابنامه : ص. ۱۰۸-۱۱۱
يادداشت کلي:
‎‎چکیده
شناسه كد كتاب:
1162994
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1699611
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login