1148045
شناسنامه
عنوان:
‎‎ساختار سازمانی مناسب برای شرکت ملی نفت ایران
پديدآور:
‎‎مقدم، محمدرضا
نام سازمان:
‎‎مرکز آموزش مدیریت دولتی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‎‎‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : مدیریت دولتی ‬
زبان اثر:
per
موضوع:
‎ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌
‎روی‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
‎ن‍م‍ودار س‍ازم‍ان‍ی‌
چکيده:
‎‎هدف از تحقیق حاضر بررسی نارسائی های ساختار و سازمانی با توجه به تغییرات محیط شرکت ملی نفت در گذشته و در وضعیت کنونی بوده و نهایتا با بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر ساختار سازمانی و همچنین بررسی عوامل موثر و عناصر تشکیل دهنده ساختار سازمانی شرکت ملی نفت یک ساختار سازمانی مناسب جهت دستیابی به اهداف و استراتژی شرکت، طراحی و ارائه گردد.
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۱۱۴۸۰۴۵
يادداشت:
‎‎‏‫کتابنامه : ص. [۳۵۸-۳۵۹]‬
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎شرکت ملی نفت ایران
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎ایران
شناسه كد كتاب:
1148045
سال نشر:
‎‎، ۱۳۷۴
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1674348
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login