814676 , ‎‎دی‍وان‌ ک‍م‍ال‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
شناسنامه
عنوان:
‎‎دی‍وان‌ ک‍م‍ال‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
همکار:
‎‎اصفهانی،قرن۱۱ق.،کاتب
‎‎حسینی، قرن۱۱ق،کاتب
منبع:
‎‎۵-۱۲۴۴۰
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- 13th century ‎Persian poetry ‎-- قرن ‏‫۷ق.‏‬ ‎شعر فارسی
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎آغاز: , ‎ای‌ ج‍لال‌ ت‍و ب‍ی‍ان‍ه‍اراز ب‍ان‌ ان‍داخ‍ت‍ه‌ ع‍زت‌ ذات‍ت‌ ی‍ق‍ی‍ن‌ را در گ‍م‍ان‌ ان‍داخ‍ت‍ه‌ ‎‎‎انجام: , ‎ق‍رب‍ان‌ ت‍وش‍د ک‍م‍ال‌ ان‍در ع‍ش‍ق‌ ق‍رب‍ان‌ ک‍ش‍ت‍ن‌ ک‍م‍ال‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ت‌
عنوان قراردادي:
‎‎دیوان
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎, pproximately , ‎Kamal al-Din Ismaill Isfahani ‎‎‎‎، ‏‫۵۶۸؟ - ‏۶۳۵ق.‬ , ‎، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د , ‎ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎‭ف‌۲۴۴۰
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‎‎۱۸۱/د ‎‎۲۴۴۰ف
يادداشت کلي:
‎‎زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎ای‍ن‌ دی‍وان‌ دری‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌: از ص‍ف‍ح‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ا ۳۴۹ ق‍ص‍ای‍د ب‍دون‌ رع‍ای‍ت‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ آخ‍ر ق‍واف‍ی‌؛ از ۳۵۰ ت‍ا ۳۸۶ ق‍طع‍ات‌؛ از ۳۸۶ ت‍ا ۴۵۶ رب‍اع‍ی‍ات‌
شناسه كد كتاب:
814676
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login