o 814401 , <ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ = ت‍ف‍ه‍ی‍م‌> لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
شناسنامه

ویرایش مدرک
 
عنوان:
<ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ = ت‍ف‍ه‍ی‍م‌> لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: م‍رس‍خ‍ری‍ت‌ وری‍ش‌ خ‍ن‍درا چ‍ن‍ان‍ک‍ه‌ اک‍ن‍ون‌ ه‍س‍ت‌ و ال‍س‍لام‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ن‌ ات‍ب‍ع‌ ال‍ه‍دی‌ آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ه‌ ث‍ق‍ت‍ی‌: ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌ ... : م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ را در ن‍ج‍وم‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و چ‍ن‍ان‍ک‍ه‌ م‍ی‌گ‍وی‍د: "دان‍س‍ت‍ن‌ ص‍ورت‌ ع‍ال‍ی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ح‍ال‌ آس‍م‍ان‌ و زم‍ی‍ن‌ و آن‍چ‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ی‍ان‌ ه‍ر دو اس‍ت‌ ب‍ر روی‌ ش‍ن‍ی‍دن‌ و ب‍ت‍ق‍ل‍ی‍د گ‍رف‍ت‍ن‌ ه‍م‍چ‍ون‌ چ‍ی‍زه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ س‍ودم‍ن‍د اس‍ت‌ ان‍در پ‍ی‍ش‍ه‌ ن‍ج‍وم‌." ظاه‍را ای‍ن‌ ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍ت‍ف‍ه‍م‌ دی‍گ‍ری‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ (= اب‍وری‍ح‍ان‌). م‍ق‍دم‍ه‌ ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ در م‍ب‍اح‍ث‌ ه‍ن‍دس‍ه‌ دارد. ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۲۰۹۲
شناسه كد كتاب:
814401
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login