مجمع المسائل[چاپ سنگی]
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
مجمع المسائل[چاپ سنگی]
زبان اثر:
فارسي
مولف:
موسوی جزایری شوشتری غروی،عبدالکریم، قرن ۱۳ق.مصحح
ی‍زدی‌، سیدم‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ‏‫۱
نجفی کاشانی، محمد‌علی،قرن ۱۳ق. مصحح
م‍ی‍رزای‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود،
جزی اصفهانی، محمد‌حسن‌بن‌محمد‌ابراهیم، قرن ۱۳ق. گ
تاریخ انتشار:
بمبئی:علی و اح‍م‍د ص‍اح‍ب‌ ت‍اج‍ر ی‍زدی‌ م‍ع‍روف‌
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
عکاس:
حسینی
کاتب:
یزدی،غلامحسین، قرن ۱۳ق.
شماره رکورد کتابشناسي :
1521740
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
کتاب فوق ابتدا توسط محمدابراهیم اصفهانی معروف به جزی ( مطابق فتاوی محمدحسن شیرازی ) جمع‌آوری و به مجمع‌المسايل موسوم شده و به امضای آن موشع و به خاتم ایشیان مختوم شده است و سپس در سال ۱۳۱۲ق توسط حاشیه‌نویسان مذکور تصحیح و حاشیه زده و به نام «مجمع‌الرسائل»مسمی شده، و توسط سید محمد‌علی نجفی کاشانی رساله با رساله محمد‌کاظم طباطبائی مقابله و تصحیح شده است
جنس:
Image/jpg
شماره نسخه:
نسخه 1
شماره جلد:
1
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login