مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  13  تا  24  از  37433  نتیجه  در  0/9844265  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
13
3
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ه‍م‍دان‌,ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,م‍ردم‌,آرام‍گ‍اه‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
14
7
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا
موضوع :
اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا,م‍ردم‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
15
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پ‍ی‍رم‍رد
موضوع :
م‍ردان‌,ق‍اج‍اری‍ه‌,س‍ال‍خ‍وردگ‍ان‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
16
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
موضوع :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا,ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,ب‍ی‍ت‌ال‍م‍ق‍دس‌,س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
17
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اس‍ت‍ان‍داران‌,ای‍لام‌,م‍ق‍ب‍ل‍ی‌، ...
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
18
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ک‍ل‍ی‍س‍اه‍ا
عکاس :
/ ف‍ت‍و روب‍ی‍ر
موضوع :
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ف‍ران‍س‍ه‌,اروپ‍ا,آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌,ش‍ه‍ره‍ا,ک‍ل‍ی‍س‍اه‍ا,وی‍ن‌,س‍ن‌ - س‍اوی‍ن‌ - س‍ورگ‍ارت‍ام‍پ‌,ک‍ل‍ی‍س‍ای‌ روم‍ن‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
19
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,دان‍ش‌آم‍وزان‌,ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
20
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ف‍ی‍روزی‍ان‌، س‍ه‍راب‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا,اس‍ت‍ان‍داران‌,ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,ف‍رخ‌ن‍ی‍ا، ف‍ری‍دون‌,ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ع‍ال‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
21
2
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا,روح‍ان‍ی‍ان‌,م‍وس‍وی‌لاری‌، ع‍ب‍دال‍واح‍د,خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د,م‍ع‍ادی‍خ‍واه‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د,دوان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
22
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍س‍ج‍ده‍ا
موضوع :
م‍س‍ج‍ده‍ا,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ آث‍ار ه‍ن‍ری‌,ع‍ک‍س‌ه‍ا,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
23
2
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ف‍رج‍ام‌، ...,دری‍اچ‍ه‌ س‍راب‌,ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ آب‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
24
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اس‍ت‍ان‍داران‌,ف‍ض‍ای‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  13  تا  24  از  37433  نتیجه  در  0/9844265  ثانیه 

login