اسناد انقلاب مشروطه در آرشیو بریتانیا
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
اسناد انقلاب مشروطه در آرشیو بریتانیا
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه اسناد ارائه شده با عنوان "اسناد آرشيو بريتانيا" در سالهاي اخير از بين اسناد مرتبط با ايران در آرشيو ملي انگلستان، انتخاب و نسخه رقمي آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل شده است .
اين مجموعه نزديك به 70،000 برگ سند تاريخي مربوط به ايران در دهه نخست قرن بيستم ميلادي را شامل مي شود. اين دوره، كه مصادف با انقلاب مشروطه و سالهاي قبل و بعد از آن است ، از حيث پژوهش هاي تاريخ معاصر ايران ، دخالت هاي آشكار و پنهان استعمار بريتانيا ، گزارشهاي ارسالي عوامل اين دولت از نقاط مختلف و اوضاع سياسي – اجتماعي شهرهاي سراسر ايران، بسيار حائز اهميت است .
از بين موضوعات مهم اين مجموعه مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1 – مكاتبات مرتبط با مسايل آسياي ميانه ، هند و عثماني.
2- گزارش هاي محرمانه از مناطق مرزي ، نظير سيستان ، خليج فارس ، محمره(خرمشهر).
3- فعاليت هاي دولت روسيه تزاري در ايران .
4- شركت نفت ايران و انگليس .
5- احداث راه آهن بغداد و كويت و اهميت احداث راه آهن در شمال ايران .
6- جزاير خليج فارس .
7- گزارش هاي سفارت خانه و كنسولگري هاي بريتانيا از وقايع مشروطه .
8 – تلگرافهاي اداره حكمراني هندوستان به سفارت انگلستان در ايران .
9- نقشه هاي متعدد از ايران ، خليج فارس و افغانستان .
بيشتر اين اسناد به زبان انگليسي بوده ولي برخي از مكاتبات به زبان فارسي نيز در اين مجموعه وجود دارد.
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login