809196 , <ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ = ت‍ف‍ه‍ی‍م‌> لازائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
شناسنامه
عنوان:
<ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ = ت‍ف‍ه‍ی‍م‌> لازائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
منبع:
۵-۲۷۸۱
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ق‍ال‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د ال‍ب‍ی‍رون‍ی‌ رح‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌: ان‌ الاح‍اطه‌ ب‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ال‍س‍م‍اآ و الارض‌ و م‍اب‍ی‍ن‍ه‍ا ع‍ل‍ی‌ وج‍ه‌ الاخ‍ب‍ار ال‍م‍اخ‍وذب‍ال‍ت‍ق‍ل‍ی‍د ن‍اف‍ع‍ه‌ ج‍دا ف‍ی‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌ ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "وع‍ن‍دال‍ب‍ل‍وغ‌ ال‍ی‌ ه‍ذاال‍م‍وص‍ع‌ ک‍ف‍ای‍ه‌..م‍ن‌ ال‍س‍خ‍ری‍ه‌ و الاس‍خ‍ری‍ه‌ و الاس‍ت‍ه‍زاآ ف‍ق‍د ج‍ه‍ل‌ ال‍م‍ن‍ت‍س‍ب‍ون‌ ال‍ی‍ه‍ا ف‍ض‍لا ع‍ن‌ ال‍م‍ن‍ت‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ن‍ه‍ا. وال‍ل‍ه‌ اع‍ل‍م‌ ب‍ال‍ص‍واب‌ وال‍ی‍ه‌ ال‍م‍رج‍ع‌ و ال‍م‍اب‌"
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، - ۴۴۰ ق‌
ساير رده بندي ها:
۷۲ - ۳۳۷۰،ع‌/۴۸۱
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۲۷۸۱
شناسه كد كتاب:
809196
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login