1137181 , شرح شمسیة فی علم‌المنطق (منتخب - ویرایشی)
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
شرح شمسیة فی علم‌المنطق (منتخب - ویرایشی)
همکار:
؛تصحیح و مقابله:محمد‌تقی‌القمی
؛کاتب:احمد‌بن‌حسین التفرشی،حاج شیخ رضا
قمی،محمدتقی،مصحح.
التفرشی،احمد‌بن‌حسین،قرن۱۳ق،.کاتب
ٰشیخ رضا ،قرن ۱۳ق.،کاتب
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۹۴۹۱
زبان اثر:
ara
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
کتاب حاضر شرحی است بسیار معروف بر کتاب الشمسیه، نجم‌الدین عمر بن علی کاتبی قزوینی ( ۶۷۵ ق) که به نام غیاث‌الدین محمد بن خواجه رشیدالدین وزیر سلطان خدابنده نوشته شده است.دارای‌ ح‍واش‍ی‌ زی‍ادی‌ از م‍ی‍رس‍ی‍د ش‍ری‍ف‌، ق‍ره‌داود، ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌م‍ح‍م‍د، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌ و ... اس‍ت‌ .
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
منطق -- قرن ۸ق.
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , بسم...ان ابهی درر تنظیم ببنان‌البیان و از هر تنشر فی اردان الذهان ..... انجام: , .. لان‌ الاج‍زاآ ب‍ی‍ن‌ ال‍ث‍ب‍وت‌ ل‍ل‍ش‍ی ول‍یک‍ن‌ ه‍ذا آخ‍ر م‍ا اردن‍ا ای‍راده‌ ف‍ی‌ ه‍ذه‌ الاوراق‌ وال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ حمد‌الشاکرین. انجامه: , قد تم هذا‌الکتاب‌المستطاب المسمی بشرح الشمسیة فی تحریر‌القواعد‌المنطقیة علی ید‌العبد‌المذنب‌الاثم احمد‌بن‌المرحوم‌الملا حسین التفرشی اوتیا کتابهما یمیناً و حو سبا حساباً یسیراً بالاشارة من الجناب‌المستطاب‌المعظم‌الحاج‌شیخ‌رضا دام توفیقه فی اوایل رجب سنته‌احدی‌و ثلثمائة‌بعد‌الف ...
عنوانهاي گونه گون ديگر:
تحریر‌القواعد المنطقیه فی شرح رساله‌الشمسیه. شرح الشمسیة فی تحریر‌القواعد‌المنطقبة
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/شارح:قطب‌الدین‌محمود‌بن‌محمد الرازی ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ رازی‌ , ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د , ، ‏‫ -‏ ۷۷۶ق.
نام عنوان به منزله موضوع:
کاتبی قزوینی، علی بن عمر ، ۶۰۰ - ۶۷۵ق. الشمسیه -- نقد و تفسیر
ساير رده بندي ها:
۶-۱۷۹۳ (مقوایی، روکش‌گالینگور‌زرشکی، مجدول‌ضربی؛ وصالی برخی از اوراق) ۶-۴۰۷۰ (مقوایی، روکش‌کاغذی‌طرح‌دار‌قهوه‌ای، عطف روکش‌پارچه‌ای‌سبز؛ ص. ۱ ممهور به مهر «هدیه منوچهر بزرگمهر کتابخانه‌گروه‌فلسفه ‌دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه‌تهران»؛ آسیب‌دیدگی‌جلد و ازهم‌گسیختگی‌اوراق از شیرازه) ۶-۱۴۶۹۶ (مقوایی، روکش‌تیماج‌عنابی؛ آسیب‌دیدگی‌جلد و ازهم‌گسیختگی اوراق از شیرازه و شیرازه از جلد) ۶-۲۸۹۳۱ (مقوایی، روکش‌گالینگور‌طوسی؛ آسیب‌دیدگی‌جلد و ازهم‌گسیختگی‌برخی اوراق از شیرازه) ۶-۲۰۲۱۶ (مقوایی، روکش‌کاغذی‌بنفش‌طرح‌ابره، عطف روکش‌پارچه‌ای‌سبز، روکش‌مشمایی؛ ازهم‌گسیختگی برخی از اوراق از شیرازه) ۶-۳۰۹۸۷ (مقوایی، روکش‌تیماج‌مشکی، ترنج و سرترنج و مجدول‌‌مضاعف‌ضربی؛ انتهای‌نسخه ممهور به مهرمستطیل «کتابخانه‌دانشگاه‌الزهرا»)
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
تاریخ کتابت:۱۳۱۱ق.
يادداشت کلي:
زبان:عربی.
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20071203 per 50
شناسه كد كتاب:
1137181
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login