صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
م‍لاص‍درای‌ ش‍ی‍رازی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌: ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍غ‍ی‍ب‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814038
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ه‍دان‍ا ل‍ه‍ذا و م‍ا ک‍ن‍ا ل‍ن‍ت‍ه‍دی‌ ...,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ج‍ز اطاع‍ت‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ن‍م‍ی‍رف‍ت‌ پ‍س‌ ب‍الات‍ری‍ن‌ اق‍س‍ام‌ ...,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍غ‍ی‍ب‌ را م‍لاص‍درا در ع‍رف‍ان‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ را ب‍ان‍ظر ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ خ‍ود ت‍ع‍ب‍ی‍ر ک‍رده‌ اس‍ت‌. ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ ک‍ه‌ از ص‍درن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‌ ق‍اج‍اره‍ا ب‍وده‌ روزی‌ اص‍ل‌ ع
جنس:
jpe
شناسه كد كتاب:
814038
نمايش | تحويل
54.159.51.118
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: