814292 , ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌
شناسنامه
پديدآور:
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814292
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ای‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ه‌ خ‍ان‍ه‌ ک‍رده‌ ب‍ن‍ی‍اد ت‍وف‍ی‍ع‌ ق‍ب‍ول‌ روزپ‍ش‌ ب‍اد,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ک‍ردن‍د ن‍دا ازی‍ن‌ ک‍ه‍ن‌ دی‍ر ک‍اح‍س‍ن‍ت‌ ت‍م‌ ب‍ال‍خ‍ی‍ر,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ ی‍ک‍ی‌از زی‍ب‍ات‍ری‍ن‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ ش‍ع‍ری‍س‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ داس‍ت‍ان‌ م‍ع‍روف‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ ب‍ن‍ظم‌ آم‍ده‌ و ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ص‍وف‍ی‍ان‍ه‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ ب‍چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌. رک‌. ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ار
جنس:
jpe
شناسه كد كتاب:
814292
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :