شناسنامه
پديدآور:
ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ
عنوان:
دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸,nli,۱۵۵ - ۱۸/چ‌ ۱۱۹۰
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
819221
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "الا ی‍ا ای‍ه‍ا ال‍س‍اق‍ی‌ اردک‍اس‍ا ون‍ال‍ه‍ا ک‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ آس‍ان‌ ن‍م‍ود اول‌ ول‍ی‌ اف‍ت‍اد م‍ش‍ک‍ل‍ه‍ا ...",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "... دس‍ت‍م‌ ب‍ری‍د خ‍اک‌ ج‍و خ‍واه‍د ش‍ه‍رن‌ ت‍ب‍اه‌ ب‍ی‍اری‌ ب‍ی‍ادگ‍ار ب‍م‍ان‍د خ‍ط س‍ی‍اه‌. ت‍م‌ ال‍دی‍وان‌ اف‍ص‍ح‌ ال‍ف‍ص‍ح‍ا ... و ال‍ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ اولا و آخ‍را",: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رج‌.ع‌ ش‍ود ب‍ه‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۴۹۵۷ف‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
819221
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :