814543 , ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌
شناسنامه
پديدآور:
ش‍ی‍خ‌ م‍ص‍ل‍ح‌ال‍دی‍ن‌ س‍ع‍دی‌
عنوان:
ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814543
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍ن‍ام‌ خ‍داون‍د ج‍ان‌ آف‍ری‍ن‌ ح‍ک‍ی‍م‌ س‍خ‍ن‌ در زب‍ان‌ آف‍ری‍ن‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ج‍زی‍ن‌ ک‍اع‍ت‍م‍ادم‌ ب‍ی‍اری‌ ت‍س‍ت‌ ام‍ی‍دم‌ ب‍ا م‍رزگ‍اری‌ ت‍س‍ت‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رک‌. ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌ دری‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814543
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :