شناسنامه
پديدآور:
اف‍ض‍ل‌ال‍دی‍ن‌ ب‍دی‍ل‌ خ‍اق‍ان‍ی‌
عنوان:
دی‍وان‌ خ‍اق‍ان‍ی‌
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814650
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: دی‍ب‍اچ‍ه‌ ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ع‍راق‍ی‍ن‌، خ‍ی‍رم‍ااع‍ت‍ص‍م‌ ال‍م‍رآ ب‍ح‍ب‍ال‍ه‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ن‍ور الان‍وار در ب‍رش‌ ب‍اد رب‌ الاب‍اب‌ ی‍اورش‌ ب‍اد,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ دی‍وان‌ ب‍ح‍دود چ‍ه‍ار ص‍ف‍ح‍ه‌ ح‍اوی‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ع‍راق‍ی‍ن‌ اس‍ت‌ و از ص‍ف‍ح‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ا ۳۷۲ آن‌ ق‍ص‍ائ‍د و ع‍زل‍ی‍ات‌ و ق‍طع‍ات‌ در م‍ت‍ن‌ و ح‍اش‍ی‍ه‌ آم‍ده‌؛ از ۳۷۲ ت‍ا ۳۷۶ رب‍اع‍ی‍ات‌ ای‍ض‍ا در م‍ت‍ن‌ و ح‍اش‍ی‍ه‌؛ از
جنس:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
شناسه كد كتاب:
814650
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :