شناسنامه
عنوان:
[رس‍ال‍ه‌ در] ه‍ی‍ئ‍ت‌
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
م‍وض‍وع‌: ن‍ج‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۹ nli
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "و اص‍غ‍ر ث‍واب‍ت‌ م‍رص‍وده‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍ه‌ ب‍راب‍ر زم‍ی‍ن‌" : م‍ع‍رف‍ی‌ ك‍ت‍اب‌: رج‍وع‌ ش‍ود ب‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۴۲۸۵/۲/ع‌ از ج‍ل‍د ۱۸ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ل‍ی‌ آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: م‍طاب‍ق‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ارج‍اع‍ی‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ق‍وش‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۸۷۹
ساير رده بندي ها:
۲۸۵۷-۴۲۷
شماره کتابشناسي ملي:
‭ف‌۴۱۰۰/۱
شناسه كد كتاب:
816285
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :