1289577 , المختصر‌النافع[نسخه خطی]
شناسنامه
پديدآور:
۶۰۲ - ۶۷۶ق.
محقق‌حلی
جعفر‌بن‌حسن
عنوان:
المختصر‌النافع[نسخه خطی]
موضوع:
محقق‌حلی ، جعفر‌بن‌حسن ، ۶۰۲ - ۶۷۶ق. شرایع‌الاسلام -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ۷ق.
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
به توضیحات ش ۷۷-۵ ( ۷۷ع ) درج ۷ و ۲۱۲۰-۵ ( ۲۱۲۰ع ) درج ۱۱ بنگرید .
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1289577
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :