صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
خ‍واج‍ه‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ ح‍اف‍ظ ش‍ی‍رازی‌
عنوان:
دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
813746
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ح‍م‍د ب‍ی‍ح‍د و ث‍ن‍ای‌ ب‍ی‌ ع‍د و س‍پ‍اس‌ ب‍ی‍ق‍ی‍اس‌ ح‍ض‍رت‌ خ‍داون‍دی‍را ک‍ه‌...,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: گ‍ف‍ت‍م‌ س‍خ‍ن‌ ت‍و گ‍ف‍ت‌ ح‍اف‍ظ گ‍ف‍ت‍ا ش‍ادی‍ی‌ ه‍م‍ه‌ ل‍طی‍ف‍ه‌ گ‍وی‍ان‌ ص‍ل‍واه‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ت‍ن‍ظی‍م‌ ای‍ن‌ دی‍وان‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌ اس‍ت‌: از ص‍ف‍ح‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ا ۶ م‍ق‍دم‍ه‌ای‍س‍ت‌ در ش‍رح‌ و وص‍ف‌ دی‍وان‌؛ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ۹ ت‍ا ۲۷۱ غ‍زل‍ی‍ات‌؛ از ۲۷۱ ت‍ا ۲۷۹ ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از ت‍رج‍ی‍ع‌ب
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
813746
نمايش | تحويل
54.226.159.223
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: