صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
م‍ص‍ل‍ح‌ال‍دی‍ن‌ س‍ع‍دی‌
عنوان:
ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
813521
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ک‍ت‍اب‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ اف‍ص‍ح‌ ال‍م‍ت‍ک‍م‍ی‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ص‍ل‍ح‌ال‍دی‍ن‌ س‍ع‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌ ش‍ک‍ر و س‍پ‍اس‌ م‍ع‍ب‍ودی‌ را ج‍ل‍ت‌ ق‍درت‍ه‌...,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: پ‍ای‌ م‍ل‍خ‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ردن‌ (ی‍ک‌ ک‍ل‍م‍ه‌ اف‍ت‍اده‌) و ل‍ی‍ک‍ن‌ ه‍ن‍رس‍ت‌ از م‍وری‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ک‍ه‌ ح‍اوی‌ ه‍م‍ه‌ آث‍ار س‍ع‍دی‍س‍ت‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ی‍اف‍ت‍ه‌: ص‍ف‍ح‍ه‌ ۴۱ ک‍ت‍اب‌ آغ‍از گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا س‍
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
813521
نمايش | تحويل
54.234.0.2
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: