صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ه‌ م‍لاص‍درا
عنوان:
س‍ه‌ اص‍ل‌ (= س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌)
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
813802
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌: رس‍ال‍ه‌ م‍وس‍وم‍ه‌ ب‍س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ م‍ن‌ م‍ول‍ف‍ات‌... ان‍ارال‍ل‍ه‌ ب‍ره‍ان‍ه‌ و ح‍ش‍ره‌ ف‍ی‌ زم‍ره‌ ال‍م‍ت‍ق‍رب‍ی‍ن‌، ب‍س‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ه‌ن‍س‍ت‍ع‍ی‍ن‌، س‍ت‍ای‍ش‌ ب‍ی‌ان‍ت‍ه‍ای‌ و ث‍ن‍ای‌ ب‍ی‍رون‌ از ح‍د و اح‍ص‍اآ پ‍روردگ‍اری‍را س‍زاس‍ت‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و آخ‍ژ دع‍وی‍ه‍م‌ ان‌ ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ و ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د و ال‍ه‌ ال‍طی‍ب‍ی‍ن‌ ال‍طاه‍ری‍ن‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: م‍لاص‍در
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
813802
نمايش | تحويل
54.234.0.2
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: