صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ه‌ م‍لاص‍درا
عنوان:
س‍ه‌ اص‍ل‌ (= س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌)
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
813814
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ن‍ی‍ای‍ش‌ ب‍ی‌ان‍ت‍ه‍ا و ث‍ن‍ای‌ ب‍ی‍رون‌ از ح‍دوع‍د و اح‍ص‍اآ,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ م‍وم‍ن‌ و ص‍ال‍ح‌ش‍ن‍اس‌ ای‍ن‌ آی‍ه‌ را ب‍ر خ‍وان‌ ک‍ه‌ ان‌ال‍ذی‍ن‌ آم‍ن‍وا...,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: رک‌. س‍ه‌ اص‍ل‌ دری‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
813814
نمايش | تحويل
54.234.0.2
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: