صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پديدآور:
ش‍ی‍خ‌ م‍ص‍ل‍ح‌ال‍دی‍ن‌ س‍ع‍دی‌
عنوان:
اش‍ع‍ار س‍ع‍دی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814647
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ای‌ زل‍ف‌ ت‍و ه‍ر خ‍م‍ی‌ ک‍م‍ن‍دی‌ چ‍ش‍م‍ت‌ ب‍ک‍رش‍م‍ه‌ چ‍ش‍م‌ ب‍ن‍دی‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ای‍ن‍س‍ت‌ ج‍زای‌ ش‍ی‍وه‌ ن‍ی‍ک‌ گ‍رع‍ادت‌ ب‍ه‌ ن‍ه‍ی‌ ت‍و دان‍ی‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از ت‍رج‍ی‍ع‌ب‍ن‍د س‍ع‍دی‌ ش‍روع‌ م‍ی‍ش‍ود و ت‍ا ص‍ف‍ح‍ه‌ ۲۰ م‍ی‌آی‍د از ص‍ف‍ح‍ه‌ ۲۱ ت‍ا ۳۹ ق‍ص‍ائ‍د و ق‍طع‍ات‌؛ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ۴۰ ت‍ا ۲۶۵ طی‍ب‍ات‌ س‍ع‍دی‌؛ از ۲۶۵ ت‍ا ۲۶۹ ای‍ض‍ا ق‍طع‍ات‌، از ۲۷۰ ت‍ا ۲۷۲ غ‍زل‍ی‍
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814647
نمايش | تحويل
54.81.150.27
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: