صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌
منبع:
۵-۳۵۶
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌،ام‍ا وال‍ل‍ه‌ ل‍ق‍د ... ف‍لان‌ و ان‍ه‌ ل‍ی‍ع‍ل‍م‌ ان‌ ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و ه‍و ع‍ق‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ل‍ی‍س‌ ال‍م‍رج‍و ... ال‍ل‍ذات‌ ف‍ی‌ ال‍دن‍ی‍ا : م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ح‍اوی‌ خ‍طب‌ م‍ت‍ع‍ددی‍س‍ت‌ ک‍ه‌ از ان‍ج‍م‍ل‍ه‌ اس‍ت‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍ق‍ش‍ق‍ی‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اوی‌ ش‍رح‌ آن‌ خ‍طب‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د اب‍ت‍دا ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از خ‍طب‍ه‌ آم‍ده‌ و س‍پ‍س‌ آن‌ خ‍طب‍ه‌ ش‍رح‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ی‍ک‍ای‍ک‌ ل‍غ‍ات‌ آن‌ اب‍ت‍دا ش‍رح‌ م‍ی‍ش‍ود و پ‍س‌ از آن‌ ف‍ح‍وای‌ ع‍ب‍ارات‌ ش‍رح‌ م‍ی‌گ‍ردد
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۳۵۶
شناسه كد كتاب:
807165
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: